Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 29 2017

intensywnosc
6477 b19e 420
Reposted fromonlywhite onlywhite viaeta eta
intensywnosc
2312 76db 420
Reposted fromonlywhite onlywhite viaeta eta
intensywnosc
3419 5a80 420
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaeta eta

July 08 2015

intensywnosc
intensywnosc
intensywnosc
intensywnosc
7060 4197 420
Reposted fromrol rol vialady-of-theflowers lady-of-theflowers
intensywnosc
3141 9d5a 420
well, yeah.
Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers
intensywnosc
intensywnosc
intensywnosc
nie wiem, jak do tego doszło ani kiedy to się stało, ale w pewnym momencie poczułem coś, co nazywam powołaniem do literatury i filozofii, powołaniem do czytania, czy może raczej uciekaniem w czytanie.
zdałem sobie wtedy sprawę, że studiując, czytając, ucząc się, będę w stanie wyjść z tej rzeźni, w której wtedy żyłem. 
— rodrigo garcia / w: dwutygodnik
Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers
intensywnosc
intensywnosc
intensywnosc
intensywnosc
intensywnosc
intensywnosc
intensywnosc
8161 5d2e 420
Reposted fromtwice twice vialady-of-theflowers lady-of-theflowers
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl